Algemene voorwaarden Brijn

I           Algemeen

Artikel 1               Definities

 1. Brijn Webproducts: Brijn Webproducts B.V. & Brijn Internet B.V., de gebruikers van deze algemene voorwaarden, beide gevestigd aan de Ericssonstraat 2, 5121 ML te Rijen.
  - Brijn Webproducts B.V. staat ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer: 64.64.77.81
  - Brijn Internet B.V. staat ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer: 64.64.77.49
 2. Klant/ opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee Brijn Webproducts een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Overeenkomst: elke overeenkomst met betrekking tot het volledig producten- en dienstenaanbod van Brijn Webproducts, daaronder in elk geval begrepen: webdesign en onderhoud, zoekmachine optimalisatie, domeinnaamregistratie, hosting, automatisering en de verkoop van zaken.
 4. Duurovereenkomst: de overeenkomst waarbij partijen zich gedurende bepaalde of onbepaalde tijd jegens elkaar verplicht hebben tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties.
 5. Schriftelijk: in deze algemene voorwaarden worden digitale berichten mede als schriftelijk aangemerkt.

Artikel  2              Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van Brijn Webproducts en op elke gesloten overeenkomst tussen Brijn Webproducts en de klant/ opdrachtgever.
 2. Van bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien de afwijkende regeling schriftelijk is overeengekomen.
 3. Vernietiging of nietigheid van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Indien en voor zover een vernietiging of nietigheid gegrond blijkt te zijn, treden Brijn Webproducts en de klant/ opdrachtgever in onderling overleg teneinde een vervangende regeling te treffen ter vervanging van het aangetaste beding. De vaststelling van de vervangende regeling is zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant of opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3               Het aanbod

 1. Elke offerte of andere aanbieding van Brijn Webproducts is vrijblijvend.
 2. Indien en voor zover in het aanbod een termijn voor de voltooiing van de overeengekomen werkzaamheden of de levering van zaken is vermeld is dit te allen tijde een indicatieve, niet-fatale termijn. Indien Brijn Webproducts verwacht een indicatieve termijn te overschrijden dan stelt zij de klant of opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis zonder dat de klant of opdrachtgever aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding of kwijtschelding, dan wel restitutie van de geheel of gedeeltelijk verschuldigde betaling.

Artikel 4               Ontbinding van de overeenkomst

Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien één der partijen in staat van faillissement verkeert, haar onderneming beëindigt of surseance van betaling aanvraagt. De vorige zin staat nakoming van een reeds uitgevoerd gedeelte van de overeenkomst niet in de weg, mits aan deze uitvoering zelfstandige waarde toekomt. De klant of opdrachtgever is gehouden de – aan de uitvoering gerelateerde – betaling te voldoen als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

Artikel 5               Overmacht

 1. Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleverancier evenals gebrekkigheid van zaken, materialen en programmatuur van derden die op de overeenkomst betrekking hebben.
 2. Indien de overmacht langer dan drie maanden voortduurt of indien het redelijkerwijs voorzienbaar is dat de overmachtsituatie langer dan drie maanden zal voortduren zijn partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval wordt aan de hand van de duur van de tot dan toe verrichte werkzaamheden afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets zijn verschuldigd.

Artikel 6               Prijzen en betalingen

 1. De op de overeenkomst van toepassing zijnde prijs is in het aanbod opgenomen of zijn op de website(s) van Brijn Webproducts gepubliceerd.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn alle door Brijn Webproducts vermelde prijzen in euro, exclusief eventuele bezorgkosten, btw en andere heffingen van overheidswege.
 3. Betaling dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in de overeenkomst.
 4. Facturen dienen te worden voldaan binnen veertien dagen na factuurdatum, op de door Brijn Webproducts voorgeschreven wijze.
 5. De klant of opdrachtgever is verplicht onjuistheden in verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Brijn Webproducts bekend te maken.
 6. Brijn Webproducts behoudt zich het recht voor de tarieven die betrekking hebben op duurovereenkomsten tussentijds te wijzigen. Brijn Webproducts zal de klant of opdrachtgever hiervan dertig dagen van tevoren in kennis stellen. Indien de klant of opdrachtgever de tariefwijziging niet wenst te accepteren, heeft hij het recht om binnen zeven dagen na de in dit artikel genoemde kennisgeving de overeenkomst waarop de tariefswijziging betrekking heeft schriftelijk op te zeggen met inachtneming van de daartoe door Brijn Webproducts verstrekte informatie.
 7. Indien naar het oordeel van Brijn Webproducts gegronde vrees bestaat dat de klant of opdrachtgever tekort zal schieten in zijn betalingsverplichtingen is zij gerechtigd te vorderen dat de klant of opdrachtgever deugdelijke zekerheid voor de betaling stelt. Bij gebreke van het stellen van zodanige zekerheid heeft Brijn Webproducts het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft is de klant of opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf het moment dat het verzuim intreedt, is de klant of opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd. De periode waarover de wettelijke rente wordt berekend eindigt op het moment dat de verschuldigde betaling volledig is voldaan.
 9. Redelijke kosten ter voldoening van de verschuldigde betaling ten aanzien waarvan de klant of opdrachtgever in verzuim is geweest komen voor zijn rekening.
 10. Indien de klant of opdrachtgever na herhaaldelijk verzoek geen gevolg geeft aan zijn betalingsverplichting is Brijn Webproducts gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten of te ontbinden, onverminderd haar wettelijk recht op schadevergoeding. In geval van opschorting wordt de uitvoering van de overeenkomst pas hervat indien de volledig verschuldigde betaling door de klant of opdrachtgever is voldaan.

Artikel 7               Aansprakelijkheid

 1. Brijn Webproducts is niet aansprakelijk voor schade als direct of indirect gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de klant of opdrachtgever die voortvloeien uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.
 2. Indien Brijn Webproducts de klant of opdrachtgever kosteloos advies verstrekt is zij nimmer aansprakelijk voor de eventuele schade die daaruit voortvloeit.
 3. Brijn Webproducts is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en geleden verlies.
 4. Brijn Webproducts is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toe te rekenen schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid.
 5. Indien op basis van de omstandigheden van het geval, daarbij mede in aanmerking te nemen de hoedanigheid van de klant of opdrachtgever, een wettelijke grond tot schadevergoeding bestaat is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de door Brijn Webproducts geleverde goederen of diensten, althans tot dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. Onverminderd het bepaalde in dit artikel is de aansprakelijkheid van Brijn Webproducts in elk geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

Artikel 8               Geheimhouding

Partijen zijn verplicht alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben ontvangen geheim te houden indien dit door de andere partij is medegedeeld of indien dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9               Toepasselijk recht, bevoegde rechter en overige bepalingen

 1. De rechtsverhouding tussen Brijn Webproducts en de klant of opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 2. Indien tussen partijen een geschil ontstaat zijn partijen – alvorens een beroep te doen op de rechter – verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Van toepassing is steeds die versie van deze algemene voorwaarden die ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst is verstrekt of gedeponeerd.
 4. Tenzij een dwingende wetsbepaling anders voorschrijft is uitsluitend de rechtbank dan wel de sector kanton in het arrondissement van de vestigingsplaats van Brijn Webproducts bevoegd van geschillen kennis te nemen.
 5. Tenzij de wet hiervan dwingend afwijkt beloopt - in afwijking van de wettelijke verjaringstermijn - de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Brijn Webproducts één jaar.


II          Zoekmachine optimalisatie

Artikel 10             Definities

In aanvulling op de definities in het algemene gedeelte van deze algemene voorwaarden, wordt in dit hoofdstuk verstaan onder:

 1. Zoekmachine optimalisatie: het optimaliseren van websites, het gebruik van link marketing en het opzetten en/ of onderhouden van een Google AdWords campagne.
 2. Opdrachtgever: de wederpartij waarmee Brijn Webproducts een overeenkomst heeft gesloten met betrekking tot zoekmachine optimalisatie.

Artikel 11             Algemene bepalingen

 1. Het algemeen gedeelte van deze algemene voorwaarden is van overeenkomstige toepassing op de in dit hoofdstuk bedoelde aanbod van diensten.
 2. Indien een bepaling uit dit hoofdstuk van deze algemene voorwaarden strijdig is met een bepaling uit het algemeen gedeelte van deze algemene voorwaarden, dan gelden – tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – de bepalingen uit dit hoofdstuk.

Artikel 12             Totstandkoming en duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de schriftelijke aanvaarding van de opdrachtgever door Brijn Webproducts is ontvangen. Ten aanzien van de aanvaarding is Brijn Webproducts gerechtigd een vorm te verlangen. De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat de opdrachtgever aan dit vormvoorschrift heeft voldaan.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt een duurovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum van één jaar. De duurovereenkomst wordt telkens stilzwijgend met één jaar verlengd.
 3. Partijen kunnen de duurovereenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Indien de schriftelijke opzegging niet tijdig wordt ontvangen zal de overeenkomst automatisch worden verlengd. In dat geval eindigt de overeenkomst op de eerstvolgende mogelijke beëindigingsdatum.
 4. Indien de schriftelijke opzegging niet tijdig wordt ontvangen zal de overeenkomst automatisch worden verlengd. In dat geval eindigt de overeenkomst op de eerstvolgende einddatum.

Artikel 13             Uitvoering van de overeenkomst

 1. Brijn Webproducts voert de overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen. De tot stand gekomen overeenkomst verplicht Brijn Webproducts slechts tot een inspanningsverbintenis. Brijn Webproducts biedt geen enkele garanties ten aanzien van het resultaat dat de opdrachtgever met de opdrachtverstrekking beoogt te behalen.
 2. De opdrachtgever verplicht zich ertoe op verzoek van Brijn Webproducts tijdig alle informatie te verschaffen die voor de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs noodzakelijk is, waaronder de FTP- en inloggegevens.
 3. Indien de opdrachtgever te kort schiet in zijn verplichtingen die uit lid 2 van dit artikel voortvloeien is Brijn Webproducts gerechtigd de overeenkomst op te schorten gedurende de periode dat de informatieverstrekking achterwege blijft. Indien en voor zover de informatieverstrekking herhaaldelijk achterwege blijft is Brijn Webproducts gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht op voldoening van de volledige verschuldigde betaling. De ontbinding geschiedt door middel van een daartoe strekkende buitengerechtelijke, schriftelijke verklaring.
 4. De opdrachtgever geeft Brijn Webproducts de volledige volmacht over de uitvoering van de overeenkomst. Onverminderd hetgeen in de specifieke overeenkomst is bepaald, voert Brijn Webproducts de in dit hoofdstuk bedoelde optimalisatie uit naar eigen inzicht. Brijn Webproducts is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de technische faciliteiten van de diensten.
 5. De opdrachtgever geeft Brijn Webproducts gedurende de uitvoeringstermijn van de overeenkomst het exclusieve recht de opdracht uit te voeren. Ook de opdrachtgever zelf is niet gerechtigd zelfstandig uitvoering te geven aan de door hem aan Brijn Webproducts opgedragen werkzaamheden.
 6. Bij de overeenkomst tot beheer en onderhoud van een Google AdWords campagne dient de opdrachtgever zelf zorg te dragen voor voldoende saldo ten behoeve van de advertentiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Brijn Webproducts is gerechtigd haar dienstverlening tijdelijk te staken of te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Brijn Webproducts te verrichten aanpassingen of verbetering van de diensten zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding of gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst ontstaat.

Artikel 14             Overdracht

Geen van beide partijen is gerechtigd de rechten en plichten die uit de overeenkomst voortvloeien over te dragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.

 

III         Webdesign

Artikel 15             Definities

In aanvulling op de definities in het algemene gedeelte van deze algemene voorwaarden, wordt in dit hoofdstuk verstaan onder:

 1. Webdesign: het ontwerpen, leveren of onderhouden van een website.
 2. Opdrachtgever: de wederpartij waarmee Brijn Webproducts een overeenkomst heeft gesloten met betrekking tot webdesign.

Artikel 16             Algemene bepalingen

 1. Het algemeen gedeelte van deze algemene voorwaarden is van overeenkomstige toepassing op de in dit hoofdstuk bedoelde aanbod van producten en diensten.
 2. Indien een bepaling uit dit hoofdstuk van deze algemene voorwaarden strijdig is met een bepaling uit het algemeen gedeelte van deze algemene voorwaarden, dan gelden – tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – de bepalingen uit dit hoofdstuk.

Artikel 17             Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de door Brijn Webproducts uitgebrachte offerte aanvaardt.
 2. Ten aanzien van de aanvaarding is Brijn Webproducts gerechtigd een vorm te verlangen. De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat de opdrachtgever aan dit vormvoorschrift heeft voldaan.

Artikel 18             Inhoud en omvang van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt uitgevoerd op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens.
 2. Brijn Webproducts zal bij de opdrachtgever naar behoren informeren naar zijn persoonlijke wensen. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor een heldere informatieverstrekking ten aanzien van zijn persoonlijke voorkeuren.

Artikel 19             Meerwerk

Indien Brijn Webproducts op verzoek van de opdrachtgever of op eigen verzoek, met voorafgaande instemming van de opdrachtgever, werkzaamheden heeft verricht die zich – overeenkomstig het vorige artikel - buiten de inhoud van de overeenkomst begeven, zullen deze werkzaamheden door de opdrachtgever worden vergoed overeenkomstig de door Brijn Webproducts gehanteerde tarieven. Partijen zijn nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen. Voor zover voor de uitvoering van de overeenkomst een vaste prijs is overeengekomen zal Brijn Webproducts de opdrachtgever te allen tijde tevoren schriftelijk informeren over de voor het meerwerk in rekening te brengen extra kosten.

 

IV        Hosting en domeinnaamregistratie

Artikel 20             Definities

In aanvulling op de definities in het algemene gedeelte van deze algemene voorwaarden, wordt in dit hoofdstuk verstaan onder:

 1. Diensten: de door Brijn Webproducts geëxploiteerde diensten. Hieronder wordt begrepen de aanvraag en registratie van domeinnamen, de webhosting van alle elektronische informatie van de door de opdrachtgever bij Brijn Webproducts ondergebrachte domeinnamen en alle andere aanvullende en ondersteunende diensten.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon waarmee Brijn Webproducts een overeenkomst heeft gesloten met betrekking tot het verrichten van de hierboven gedefinieerde diensten.

Artikel 21             Algemene bepalingen

 1. Het algemeen gedeelte van deze algemene voorwaarden is van overeenkomstige toepassing op de in dit hoofdstuk bedoelde aanbod van diensten.
 2. Indien een bepaling uit dit hoofdstuk van deze algemene voorwaarden strijdig is met een bepaling uit het algemeen gedeelte van deze algemene voorwaarden, dan gelden – tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – de bepalingen uit dit hoofdstuk.

Artikel 22             Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Brijn Webproducts de aanvraag van de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd.
 2. De inwerkingtreding van de webhosting overeenkomst vindt plaats onmiddellijk na registratie, onmiddellijk na verhuizing van de domeinnaam of direct na toewijzing van de domeinnaam aan één van de servers van Brijn Webproducts.

Artikel 23             Domeinnamen

 1. De aanvraag van een domeinnaam geschiedt op basis van een daartoe door de opdrachtgever ingevuld aanvraagformulier. Brijn Webproducts kan niet aansprakelijk worden gehouden voor een registratie op basis van door de opdrachtgever onjuist verstrekte gegevens.
 2. Na registratie is wijziging van de aangevraagde domeinnaam niet meer mogelijk. Na aanmelding is wijziging van de domeinnaam mogelijk indien de registratie nog niet heeft plaatsgevonden. Een daartoe strekkend verzoek dient te worden gericht aan de klantenservice van Brijn Webproducts. Brijn Webproducts kan nimmer garanderen dat een wijzigingsverzoek kan worden gehonoreerd.
 3. Brijn Webproducts bemiddelt slechts bij het registreren van een domeinnaam en zal de aanvraag voor het betreffende domein deponeren bij de daarvoor verantwoordelijke instantie. Brijn Webproducts is niet aansprakelijk voor een door deze instantie niet geaccepteerde aanvraag.
 4. De termijn waarbinnen de domeinnaam actief zal zijn is afhankelijk van derde partijen. De door Brijn Webproducts vermelde termijnen betreffen slechts een indicatie. De opdrachtgever kan hieraan nimmer rechten ontlenen.

Artikel 24             Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met een minimum van twaalf maanden. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.
 2. De duur van een overeenkomst van domeinnaamregistratie is afhankelijk van de aangevraagde extensie.
 3. Na verloop van de minimale duur van de overeenkomst wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor opnieuw dezelfde periode, tenzij één der partijen de overeenkomst tenminste twee maanden voor de mogelijke einddatum van de overeenkomst schriftelijk opzegt.
 4. Indien de schriftelijke opzegging niet tijdig wordt ontvangen zal de overeenkomst automatisch worden verlengd. In dat geval eindigt de overeenkomst op de eerstvolgende einddatum.

Artikel 25             Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is tijdens het gebruik van de diensten verplicht te handelen volgens de eisen die aan een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker gesteld mogen worden.
 2. Het is de opdrachtgever verboden het systeem en de beschikbaar gestelde webruimte te gebruiken in strijd met toepasselijke wetgeving, voorschriften en de verplichtingen die voorvloeien uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer de volgende handelingen en gedragingen:
 • het versturen van spam: het ongevraagd versturen van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud;
 • het verspreiden of openbaar maken van onrechtmatige of strafbare uitingen of gegevens, waaronder racistische uitingen, kinderpornografie en crimineel dataverkeer;
 • het bewust of onbewust overbelasten van de server;
 • hacking: het onrechtmatig binnendringen in andere computers of computersystemen op het internet, waarbij de opdrachtgever enige beveiliging doorbreekt of zich toegang verschaft door middel van het gebruik van een valse sleutel of beveiligingsgaten. Daaronder is mede begrepen de server van Brijn Webproducts;
 • het schenden van het intellectueel eigendom van derden.

Artikel 26             Verplichtingen van Brijn Webproducts

 1. Brijn Webproducts spant zich als een goede dienstverlener in zorg te dragen voor het verlenen van de in de overeenkomst bepaalde diensten, het in stand houden van de noodzakelijke verbindingen en de beveiliging van de opgeslagen gegevens. Echter kan Brijn Webproducts geen onbelemmerde toegang tot het systeem of het internet garanderen, noch dat te allen tijde van de dienstverlening gebruik kan worden gemaakt.
 2. Brijn Webproducts zal de inhoud van persoonlijke bestanden van de opdrachtgever nimmer inzien of aan derden ter beschikking stellen, tenzij Brijn Webproducts hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval een handelen van de opdrachtgever in strijd met de overeenkomst of deze algemene voorwaarden daartoe aanleiding geeft.
 3. Brijn Webproducts stelt de opdrachtgever tijdig in kennis van te verrichten onderhoudswerkzaamheden aan servers en andere voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke apparatuur. Brijn Webproducts spant zich in dit onderhoud zoveel mogelijk plaatst te laten vinden op tijden dat de opdrachtgever er de minste hinder van ondervindt.

Artikel 27             Aansprakelijkheid

 1. Aansprakelijkheid van Brijn Webproducts is uitgesloten ten aanzien van vermissing, verwisseling of beschadiging van gegevens met inbegrip van via de servers van Brijn Webproducts verzonden berichten.
 2. Brijn Webproducts is niet aansprakelijk voor gemiste inkomsten van de opdrachtgever indien dit het gevolg is van door Brijn Webproducts te verrichten onderhoud aan de servers en andere voor de dienstverlening noodzakelijke apparatuur.
 3. Indien een door de opdrachtgever aangevraagde domeinnaam niet langer beschikbaar is op het moment dat Brijn Webproducts de aanvraag indient bij de betreffende instantie en de domeinnaam wel beschikbaar was op het moment dat de opdrachtgever de aanvraag indiende bij Brijn Webproducts, is Brijn Webproducts daarvoor nimmer aansprakelijk.

Artikel 28             Vrijwaring

De registratie van een domeinnaam vindt plaats op naam van de opdrachtgever. De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De opdrachtgever vrijwaart Brijn Webproducts tegen iedere aanspraak van derden in verband met de registratie en het gebruik van de domeinnaam.

 

VI        Verkoopvoorwaarden

Artikel 29             Definities

In aanvulling op de definities in het algemene gedeelte van deze algemene voorwaarden, wordt in dit hoofdstuk verstaan onder:

Klant: de natuurlijke of rechtspersoon waarmee Brijn Webproducts een koopovereenkomst heeft gesloten.

Artikel 30             Algemene bepalingen

 1. Het algemeen gedeelte van deze algemene voorwaarden is van overeenkomstige toepassing op de in dit hoofdstuk bedoelde aanbod van producten.
 2. Indien een bepaling uit dit hoofdstuk van deze algemene voorwaarden strijdig is met een bepaling uit het algemeen gedeelte van deze algemene voorwaarden, dan gelden – tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – de bepalingen uit dit hoofdstuk.

Artikel 31             Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Het aanbod geschiedt onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de te leveren zaken.
 2. Een aanbod kan op onderschikte punten afwijken van de daadwerkelijk geleverde zaak. Brijn Webproducts staat niet in voor geringe afwijkingen met betrekking tot kleur, afbeeldingen, getallen, specificaties of andere aanduidingen en geven voor de klant geen aanleiding tot ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.
 3. Een koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat de order aan de klant is bevestigd of op het moment dat Brijn Webproducts feitelijk uitvoering geeft aan de overeenkomst.

Artikel 32             Levering

 1. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de levering van zaken op het adres dat door de klant bij de totstandkoming van de overeenkomst is opgegeven.
 2. Het risico ten aanzien van te leveren zaak gaat op de klant over op het moment dat de zaak door of namens de klant in ontvangst is genomen.
 3. Na constatering van enig gebrek is de klant verplicht het gebruik van de zaak onmiddellijk te staken en alle redelijke maatregelen te nemen om schade of verdere schade te voorkomen.

Artikel 33             Ruilen en herroepingsrecht

 1. De klant is gerechtigd het de koopovereenkomst zonder opgave van redenen binnen zeven dagen na ontvangstname van de zaak te ontbinden.
 2. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten voor eventuele terugzending voor zijn rekening.
 3. Indien de klant reeds een betaling heeft verricht zal Brijn Webproducts dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na terugzending, terugbetalen.
 4. De klant is gerechtigd een zaak – tegen een andere zaak, dan wel een tegoedbon – te ruilen binnen tien werkdagen, mits de klant daarbij de originele aankoopnota overlegt en aan de overige voorwaarden van dit artikel is voldaan.
 5. De klant is niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst of tot ruiling indien de zaak:
 • tot stand is gekomen overeenkomstig de specificaties van de klant;
 • duidelijk persoonlijk van aard is;
 • betreft computerprogrammatuur of andere software, indien de klant de verzegeling heeft verbroken;
 • aangebroken verbruiksgoederen. Indien een verbruiksgoed deel uitmaakt van een andere door Brijn Webproducts geleverde zaak dan geldt de uitsluiting ook voor de laatstbedoelde zaak.
 1. Gedurende de termijnen bedoeld in lid 1 en 4 zal de klant zorgvuldig omgaan met de zaak en de verpakking. De klant zal de zaak slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de producten onbeschadigd en met alle geleverde toebehoren en – voor zover redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Brijn Webproducts retourneren, in overeenstemming met de door haar verstrekte instructies.

Artikel 34             Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle, in het kader van een koopovereenkomst, door Brijn Webproducts geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de klant al zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. De klant is niet gerechtigd geleverde zaken die nog niet aan hem in eigendom zijn overgedragen te vervreemden of op welke wijze dan ook te bezwaren. De klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is slechts gerechtigd de zaak te verkopen of te leveren indien dit noodzakelijk is in het kader van de normale bedrijfsvoering.
 3. In geval van beslaglegging dient de klant degene onder wiens verantwoordelijkheid de beslaglegging wordt uitgevoerd onmiddellijk mededeling te doen van de eigendomsrechten van Brijn Webproducts die bestaan op grond van dit artikel.

 

VI        Automatisering

Artikel 35             Definities

In aanvulling op de definities in het algemene gedeelte van deze algemene voorwaarden, wordt in dit hoofdstuk verstaan onder:

 1. Automatisering: het volledig dienstenaanbod van Brijn Webproducts dat betrekking heeft op in ieder geval het verrichten van onderhoud aan, en de programmering van hard- en sofware.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon waarmee Brijn Webproducts een overeenkomst heeft gesloten met betrekking tot het verrichten van automatiseringsdiensten.

Artikel 36             Algemene bepalingen

 1. Het algemeen gedeelte van deze algemene voorwaarden is van overeenkomstige toepassing op de in dit hoofdstuk bedoelde aanbod van producten en diensten.
 2. Indien een bepaling uit dit hoofdstuk van deze algemene voorwaarden strijdig is met een bepaling uit het algemeen gedeelte van deze algemene voorwaarden, dan gelden – tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – de bepalingen uit dit hoofdstuk.

Artikel 37             Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtbevestiging door beide partijen is ondertekend.
 2. De inhoud van de overeenkomst heeft uitsluitend betrekking op de in de opdrachtbevestiging vermelde goederen en diensten.

Artikel 38             Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart Brijn Webproducts voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Brijn Webproducts geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover de opdrachtgever bewijst dat de schade door die apparatuur, programmatuur of andere materialen is veroorzaakt.

Artikel 39             Intellectueel en industrieel eigendom

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen berusten alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die krachtens de overeenkomst rust op ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur of apparatuur uitsluitend bij Brijn Webproducts of diens licentiegevers. Tenzij anders is overeengekomen verkrijgt de opdrachtgever uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze algemene voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Het is de opdrachtgever verboden programmatuur te kopiëren of anderszins te verveelvoudigen.
 2. De opdrachtgever verbindt zich ertoe de apparatuur of programmatuur uitsluitend te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld.
 3. Het is de opdrachtgever verboden enige aanduiding ten aanzien van auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur of apparatuur te wijzigen of te verwijderen.

Artikel 40             Onderhoudscontract

 1. De overeenkomst tot onderhoud van servers en werkstations komt schriftelijk tot stand op het moment dat het daartoe strekkende onderhoudscontract door partijen is ondertekend.
 2. Het onderhoudscontract komt niet eerder tot stand dan nadat - naar het oordeel van - alle aan het onderhoudscontract onderworpen apparatuur naar behoren functioneert.
 3. De overeenkomst heeft uitsluitend betrekking op de goederen die in het onderhoudscontract zijn omschreven. De rechten van de klant die uit de overeenkomst voorvloeien zijn niet van toepassing op een goed dat is vervangen door het goed dat in het onderhoudscontract is omschreven.
 4. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van één jaar. De overeenkomst eindigt met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
 5. Tenzij opzegging heeft plaatsgevonden wordt de overeenkomst na het verstrijken van de contractperiode verlengd met de duur van opnieuw één jaar.
 6. Voor zover blijkt dat de duur van de onderhoudswerkzaamheden langer beloopt dan is overeengekomen, heeft Brijn Webproducts het recht deze werkzaamheden als zijnde meerwerk separaat te factureren.
 7. Tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken, wordt terstond na totstandkoming van de overeenkomst het verschuldigde bedrag - berekend over de lopende contractsperiode - gefactureerd.

Artikel 41             Meerwerk

Indien Brijn Webproducts op verzoek van de opdrachtgever of op eigen verzoek, met voorafgaande instemming van de opdrachtgever, werkzaamheden heeft verricht die zich buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst begeven, zullen deze werkzaamheden door de klant worden vergoed overeenkomstig de door Brijn Webproducts gehanteerde tarieven. Partijen zijn nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen. Voor zover voor de uitvoering van de overeenkomst een vaste prijs is overeengekomen zal Brijn Webproducts de opdrachtgever te allen tijde tevoren schriftelijk informeren over de voor het meerwerk in rekening te brengen extra kosten.